เว็บไซต์ company-thailand.com (“company-thailand.com”) เว็บไซต์นี้เพื่อให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทบริษัทจดทะเบียน  การใช้เว็บไซต์ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้นขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนด และเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้


ท่านรับทราบโดยชัดแจ้งและยอมรับว่า company-thailand.com ไม่ต้องรับผิดต่อการกระทำของผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้

ตามเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อ company-thailand.com ในการดำเนินคดี การฟ้องร้อง ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์ รวมทั้งการเรียกร้องที่อ้างข้อเท็จจริงซึ่งหากการดังกล่าวมีมูลจะถือเป็นการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่พึงพอใจกับสื่อมัลติมิเดียที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โปรดยุติการใช้เว็บไซต์นี้

ท่านสามารถทำการเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ company-thailand.comได้ ซึ่งcompany-thailand.comมิได้ตรวจทานหรือตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่ท่านได้ทำการเชื่อมต่อดังกล่าวด้วยแต่อย่างใด ดังนั้น company-thailand.comไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความถูกต้องแท้จริงของสื่อมัลติมิเดียที่ปรากฏในเว็บไซต์ที่ท่านทำการเชื่อมต่อการให้บริการเชื่อมต่อดังกล่าวเป็นแต่เพียงการอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการแก่ท่านเท่านั้น โดยท่านจะต้องรับภาระความเสี่ยงในความเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อดังกล่าว

ท่านรับทราบว่าสื่อมัลติมิเดียที่ปรากฏในเว็บไซต์อาจไม่ครบถ้วนหรือทันสมัย company-thailand.com จะพยายามจัดเตรียมสื่อมัลติมิเดียให้ทันสมัยมากที่สุด ทั้งนี้การแก้ไขปรับปรุงสื่อมัลติมิเดียให้ทันสมัยดังกล่าวเป็นแต่เพียงการอำนวยความสะดวกแก่ท่านไม่ถือเป็นข้อผูกพัน company-thailand.com ในการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด แม้ company-thailand.com จะทำการตรวจทานสื่อมัลติมิเดียและความสอดคล้องของเนื้อหาอยู่เป็นประจำก็ตาม company-thailand.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าโดยทางตรง ทางอ้อม ที่เกี่ยวเนื่อง ผลสืบเนื่องหรือความเสียหายในกรณีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งความเสียหายอื่นใดอันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือการไม่อาจใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการสื่อสาร หรือความเสียหายอันเกิดจากการเข้าใช้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้งานโดยพลการ หรือข้อความหรือการกระทำของบุคคลที่สามในเว็บไซต์หรือการติดต่อสื่อสาร หรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์หรือบริการติดต่อสื่อสาร

การติดต่อสื่อสารด้วยอีเมล์ และ/หรือการส่งข้อความผ่านเว็บไซต์ไม่ถือเป็นการบอกกล่าวตามกฎหมายโดยหรือต่อ company-thailand.com หรือโดยหรือต่อพนักงานหรือตัวแทนของ company-thailand.com


เทคโนโลยี Cookies และนโยบายการรักษาความลับ

company-thailand.comใช้ “เทคโนโลยี Cookies” บนเว็บไซต์นี้ โดย Cookies จะเข้าไปฝังตัวอยู่ในฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้ company-thailand.com สามารถศึกษารูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ตลอดจนการใช้ข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงเว็บไซต์ในโอกาสต่อไป ข้อมูลส่วนบุคคลที่ company-thailand.com ทำการจัดเก็บ อาทิ ชื่อ ที่อยู่ และอีเมล์ของท่านนั้น จะจัดเก็บเมื่อท่านตอบคำถามในแบบสำรวจความเห็น และ/หรือลงทะเบียนสมาชิกในเว็บไซต์หรือบริการที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ company-thailand.com company-thailand.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ company-thailand.com สงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนนโยบายในการรักษาความลับนี้ให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดย company-thailand.com จะลงประกาศเนื้อหาของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้


การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

company-thailand.com มีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นในเวลาใด ๆ และเป็นครั้งคราวได้

company-thailand.com สงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้ดุลพินิจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยุติการให้บริการเว็บไซต์ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ


ข้อสงวนสิทธิ

แม้ company-thailand.com จะมิได้ดำเนินการบังคับใช้สิทธิตามข้อตกลงฉบับนี้หรือใช้สิทธิล่าช้าในการบังคับใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อระงับข้อพิพาทหรือเยียวยาความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ การไม่ดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิ company-thailand.com ที่จะบังคับใช้สิทธิภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้หรือที่กำหนดโดยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในภายหลัง


ความสมบูรณ์ของข้อกำหนดแต่ละข้อ

หากข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งข้อตกลงฉบับนี้ข้อใดไม่มีผลผูกพันและผลใช้บังคับตามกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมาย ผลผูกพัน และการใช้บังคับข้อกำหนดอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้


การเข้าเว็บไซต์

company-thailand.com สงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าเว็บไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องบอกกล่าวแต่อย่างใด


กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

กรณีที่จะต้องบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย


การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือการให้บริการเว็บไซต์นี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ

 

Comments are closed.